is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerkelyke redenvoeringen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STOFFE DES OORDEELS. 435

wig zalig Leven, 't welk gemeen is aan alle dc verheerlykte Leden der zegepraalende Kerk, — Zy — zullen nog, daarenboven , byzondere Vergeldingen ontfangen , naar de maate van web doorgelïaane Beproevingen , naar de Veelheid of Grootheid hunner goede Werken. Hoe heerlyk ook de ftaat van allen moge zyn, in den zaligen Hemel der waare Christenen; — zo is die Zaligheid egter altoos eindig, en dus vatbaar voor byzondere Toevoegzels. De ongemeene Toevoegzels koomen niet, enkel als natüurlyke Gevolgen van ruimere Vatbaarheden , op Aarde verkregen, door meerdere Vorderingen in Heiligheid , voor hunnen Overgang ; maar ze koomen als ftellige Weldaaden, enkel afhangende van den bepaalenden Wil des Almagtigen. De Regtvaardigen ontfangen dezelve niet, om de Waardigheid hunner eigene Voortbrengzels, als een Loon naar den arbeid; want zy waren, zonder dezelve, fterk genoeg verpligt, om zig geheel te ftellen tot Godebehaaglyke Offeranden ; zynde hunne ligte Verdrukkingen niet te waardeeren tegen de algemeene Zaligheid, welke zy, op het Geloove, verwerven; maar het is, gelyk de Openbaaring bekend maakt, — het is — alzo vastgefteld, door. de Genade en Goedertierenheid van God, die E e 3 be«