is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerkelyke redenvoeringen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'436 STOFFE DES OORDEELS.

behagen fchept in alle goede, fchoon gebrekkige, werken der Geloovigen, in zo verre die werken vloeijen uit de zuivere bronnen van Wederliefde, Dankbaarheid, en opregte Zugt, om den Schepper te verheerlyken, veraangenaamd wordende door Christus zeiven, die de Gebeden der Heiligen, met zyn eigen reukwerk, voor God doet opklimmen (Openb. VIII. 3,4.). Volgends de genadige Vastftelling van den Hemelfchen Vader, zullen de harde Proeven en bezwaarlyke Oefeningen zyner Kinderen hun nimmer tot Ramp en Nadeel gedyen. Zy, die, kort na hunne Wedergeboorte , overgenomen worden in de zagte ruste der Zaligen, — zullen geene aanleiding hebben tot treuren over het Lot der agterbly ven de .Mcedebroederen, die blootgefteld worden aan den Arbeid en de Hitte des dags. Deezen zullen geene redenen vinden tot klaagen over den zwaaren taak en de meerdere moeiten; alzo zy kragt naar kruis kunnen ontfangen , vorderende alzo in Heiligheid en geestelyke Verheuging, en, daarenboven, eenen Schat opleggen in de Hemelen, eene byzondere en overvloedige Vergelding, die altoos onderftclt , dat zy reeds beftemd zyn tot den Hemel. Hierop doelen alle byzondere Aanmoedigingen tot Volharding, Standvastigheid

en