Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

504 HEERLYKHEID DES

Beloften en der Schaduwen, en, ten laatften, in de heerlyke Huishouding van het Evangelium der Vervulling. Deeze drie Uitleggingen verfchillen in eenige Byzonderheden; doch, in ieder van dezelve, blyft de Hoofdzaak in zo verre behouden, datze allen famenftemmen, om te bewyzen, dat de uiterlyke Eerdienst der Jooden onmiddelyk zou overgaan in eene ruimere en meer volmaakte Bedeeling , welke blyven zou tot de voleinding der Eeuwen. — Gevolgelyk moet de Mesfias verfchenen zyn met of voor de laatfte verwoesting van Jeruzalem; en de Jooden hebben geenen grond voor hunne verdere Verwagtingen,

Wy zullen nu befluiten met eenige bedenkingen tot Leering en Opwekking.

De Bedeeling des Evangeliums, of het laatfie, het grootfie en volheerlyk Huis van God, is te vergelyken met het voorige, niet door bloote zinfpeelingen, maar ook door wezenlyke ovcreenkomften van Voorbeeld en Tegenbeeld, — als hebbende denzelfden Stigter, die gisteren en heden dezelfde is en in alle eeuwigheid. Deeze algemeene Kerk, bevattende het ftrydend en het zcgepraaler.d gedeelte , wordt genoemd , het Ko.i^gryk van God, en ook het Koningryk dei

He-

Sluiten