Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kaatsten tempels: 507

zig te wenden tot het Huis des Heeren. Dit lieflyk geluid wordt alomrae gehoord , om de gemoederen te bewegen. Doch Hy, die de bergen doet beeven en losrukt van hunne grondvesten , begeert een gewillig Volk, welks ooren en harten geopend zyn, om de aandagt te vestigen op de dierbaarfte aanbiedingen. Onverantwoordelyk zyn dezulken , by welke deeze kundigheden als dood en werkeloos blyven rusten. Zy vergaderen zig (toffe tot altoosduurend Naberouw. Hoe zullen wy ontvlieden , indien wy geenen acht neemen op zo groote Zaligheid, dewelke , begonnen zynde verkondigd te worden door den Heere, aan ojzs bevestigd is geworden door de genen, die Hem gehoord hebben (Hebr. II. 3.). Hoe veel te zwaarder ftraffe zal hy waardig geagt worden, die den Zoon Gods vertreeden heeft, en het Bloed des Verbonds onrein geagt, waardoor hy geheiligd was, en den Geest der genade fmaadheid heeft aangedaan! (Hoofdd. X. 29.). — Gelukkigen, die, ontdekt zynde aan zig zelve, hunne Behoeften kennen, en alzo bezef krygen van het belangryke deezer waarheden , zo verre begeerlyk boven alle ander Genot en Verwagting! Deeze belasten en vermoeiden kunnen hier ruste vinden, en zig verblyden in de hoope van onbefchuldelyk voorgefteld te

wor-

Sluiten