Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C XI I j)

verarmd onder onze Regeering, dan onder dc hunne gefchiedde. Maar dit ontftaat daaruit, dat wy het geld na Europa wechgevoerd hebben, daar zy van het vo!k grootere lommen vorderden; maar dewyl zy nimmer Indostan verlieten, hetzelfde geld, volgens den regelmaatigen loop der dingen, binnen de paaien des Ryks weder in de wandeling deeden koomen. Andere oorzaaken hebben ook te zamengelopen om onze Regeering nadeeliger voor het land, hoewel minder onderdrukkende voor het volk, te maaken. Maar om niet al te ver af te dwaalen van het onderwerp des Firmans, de Groote Heer verklaart in denzelven duidelyk de gevoelens van anderen, en niet zyne eigene. Want, indien hy zo ongunftig over ons dacht, als hy daar zich uitdrukt, zoude hy ons niet alleen uitfluiten van de haven van Suez, maar ons ook noodzaaken om alle andere havens van zyn Ryk te verhaten: terwyl het, in tegendeel, wel bekend is, dat hy ons toelaat faftoryen te hebben te Conftantinopolen , Smyrna, Alcppo , en op veele andere plaatzen van Turkyen , zonder de minfle vrees te tooncn, dat wy zyne fteden zullen veroveren, of zyne onderdaanen tot

flaa.

Sluiten