is toegevoegd aan je favorieten.

Onderrichtingen wegens het reizen over land, langs den wech van Suez door Egypte, na Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van LIVORNO na INDIE. 131

nig naauwkeurig plan of gezicht van deeze plaats af te tekenen. Deeze puinhoopen, en veele andere, welke men op deeze plaats in het gezicht heeft, zyn waarfchynelyk de ovcrblyffcls • van vlekken en dorpen , welke eertyds afhangelyk waren van Palmyra. Omtrent drie uuren hielden wy fff} op een ryzenden grond. Dc Bedouinen bragten nog eenige kameelen te koop; maar wy kogten geene van hun. Onze wech lfrekte zich deezen dag genoegzaam Zuid-Oost.

Nov. 20. Het fcheen, dat de Sheick verwachtte aangetast te zullen worden-door de Arabiërs, welken wy gister zagen by Gusfur ul Bain, en om die reden de fchildwachten den gantfehen nacht zeer wakker hield. Ten zeven uuren in deezen morgen trokken wy over een bykans vlak land, welks grond beftond uit eene ligte witte leem, met lang dun uitgedroogd gras, op dezelve in bosfehen by elkander groeiende. Deezen dag zagen wy een groot getal 'van haazen en konynen, waarvan wy verfcheiden doodden. Ten drie uuren hielden wy ftil. Toen de Caravane zich eerst wilde nederflaan, waren 'er eene menigte Antelopes in het gezicht, die by onze verfchyning terftond de vlucht namen, L cn