Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i8o HET LEVEN VAN

Harrd. 9. vs. 17, iSenioa,

Het Vir land.

Horteden de wateren die als muurerï ftonden , op hunne vijanden , die daar door alle om kwamen , cn alzoo ga£ God Israël eene heerlijke verlosfing!

Hoe dikwerf heeft God dit bevestigd aan bijzondere perzoonen , wier naamen en lotgevallen in de Jaarboeken van Gods oude Volk vereeuwigd zijn, denkc aan Jacob , aan Jofeph , aan Mozes , aan Jofua , aan Gideon , aan David y aan Jofaphat, aan Jehiskia , cn anderen , en wilt gij een bewijs zien , dat deze waarheid, in een helder daglicht fielt, befchouwt. dan Saulus binnen Damascus gebragt, blind , en vastende en biddende 7 en let op de heilrijke uitkoomst, die God hem fchonk , daar Hij hem Ananias, zond , op dat hij ziende , en met den Heiligen Geest vervuld zoude worden , in dat gewichtig gedeelte , van het leven van dien Apostel , dat wij u thans zuilen prediken

. Hebben wij in eene voorige Leerreeden, uwen luisterenden aandacht in dat gedeelte van Saulus, dat zijne wondcrbaare bekeering en heerlijke roeping,

tot

Sluiten