is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven van Paulus den apostel, in kerkelijke redenvoeringen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

322 het LEVEN VAN

Hand. o. vs.23-31.

ïloe BarnabasSaulustot zich 1 nemende , de discipelen van zij- j ne bekeering over-i tuigde. c

i 2 c

Wie deze

Bamabas a v

geweest zij. C

f

r

4 é

c I h

het geloof- het welk hij eertijds verwoestede, en zij verheerlijkten God in mij. Trouwens hoe gemakkelijk , in zulk eene groote Stad als Jerufalem was, Saulus de weinige Christenen , die daar waren van aangezicht onbekend kan geweest zijn , heeft geen bewijs ïoodig. En hier meede koomt ook na:uurlijkst over één de "handelwijs van Bamabas, die hem tot zich neemende-, 'urn leidt tot de Apostelen , en hun •erhaalt, hoe hij op den weg den Hee-' ■e gezien had, en dat Hij tot hem gefprooken had, en hüe hij te Damasus vrijmoedig gefprooken, had in den Vaam van Jesus. Dan wie was- dce Bamabas, en hoedanig was zijn gerag , omtrent den geroepen Apostel.

Ten aanzien van het eerfte ; zoo /el de vroegere als laatere Uitleggers er gewijde Schriften , hebben zeer een:emmig gelooft dat het diezelfde Barabas geweest is , die Lucas in het Hoofdd. van dit Boek , in hec 36 1 37 vs. dus leert kennen, en de 'ofes van de Apostelen toegenoemd Barabas y ('i welk is overgezet zijnde-,

een