Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ISIDORE EN JOLlëTTB. *7

blijf was de gewoone wijkplaats van lüdore; deze was bet, die de meeste bekoorlijkheid voor hem bad; deze was het, die het best met zijne droefgeestigheid overeen kwam, Juliette, dit geheiligd verblijf naderende, was verre, van het lot, dat haar aldaar verwachtte, te voorzien. Het was daar echter, dat zij heure rust verliezen moest; het was daar, dat de liefde haar zijn wetten moest opleggen.

Naauwlijks is zij aan den ingang van het boschjen gekoomen, of zij hoort eene aandoenlijke en klaagende ftem, die zich, met den welluidende» toon van een inflrument, vereenigt. Juliette, van verwondering getroffen, blijft ftil ftaan, luistert Mietjes, en houdt beuren ajem in, uit vreeze, van zulke zoete toonen te verontrusten.

ROMANCE.

'k Betreur mijn onverfchillig leven, Dit bragt mij eertijds blijdfehap aan, Nu ik bemin!., is mijn beüaan

Met bitterheid en fmart doorwee ven.

3k kon mij eens gelukkig noemen. Toen ik, in dit bekoorlijk oord,

Bij

Sluiten