Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en m e n s c h e n. 29

Hïbr. i: 14- Zijn ze niet alle gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden, om der genen wil, die de zaligheid beërven zullen. 3 Wat moet gij van hun leren ? Ik moet hen navolgen, om ook zo gelukkig te zijn als zij.

Psalm 103: 20, *!< Looft den Heer zijne engelen, gij'krachtige helden, die zijn woord doet, gehoorzamende de ftem zijns woords. Looft den Heer alle zijne heirfcharen, gij zijne cienaars die zijn welbehagen doet.

Match. 6: id'. TJw wille gefchiede, gelijk in den hemel, alzo ook op der aarde.

4. Wat doen de kwade engelen?

De kwade engelen bedrijven vele boosheid, en verleiden den mensch tot de zonde. Luk. 22:31. En de Heer zeide, Simon, Simon, zie'de Satan heeft u-lieden zeer begeert, om te ziften als de tarwe.

1 Petr. 5:8. Zijt nuchteren en waakt, want uwe teenpartij de duivel gaat om als een briefchende leeuw, zoekende wien hij zoude mogen verflinden.

5. Welk een gebruik moet gij van dit leerjluk maken?

Ik moet nimmer al het kwaad, het welk ik bedrijf, aan de boze geesten toefchrij ven, genen bijgelovigen fchrik hebben, en mij voor de zonden, als werken des duivels zorgvuldig wachten. . . . ,

loh. 8: 44. Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerte uwes vaders doen; die was een menfehenmoorder van dm beginne, en is in

Sluiten