Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorbericht;. ▼

geloof, omtrent deezen tyd, heeviger dan te vooren woedde * door de bloedige vervolging, naamentlyk van den Cardinal de Granvellc, die tot 1564 in de Nederlan* den bleef.

Inliet jaar 1564, verklaarde Willem de eerste Prinse van Orange en de Graaf van Egmond, aan de Afgevaardigden der steden, en aan eenige Leden van den gebeimen Raad. Dat het getal der Kelteren hier te lande ?* zoo groot was, dat hetzelve onmogelyk door vuur en swaard konde uitgeroeid worden; doch dat men hier toe andere middelen, als de zedenbetering der geestelykheid, het prediken eener gezonde leere en diergelyken, ter hand slaan moest. Het oogmerk van Orange en de zynen was , gelyk de geschiedschryver*** er oplaat volgen, om ds Nederlanden vryheid van Godsdienst te bezorgen, die nu in Duitschland doorgedrongen was; doch zy zagen wel, dat dit ondoenelyk zyn zoude, wanneer de Inquisitie

* Vaderl. Hist. van J. Wagenaar, D. 6. p. 7°. ** Naamentlyk in de 17 Provintien toen aan diH Koning Van Spanje onderworpen. *** Wagen. 1. c. p. io» en 106.

Sluiten