Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Paulus ben Apostel. 149

daar zal Hy in het midden van hun zyn. Is het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het woord Gods, dat dan vooral zulke onder myne hoorderen, die God in Christus, door het geloof noch niet hebben leeren kennen, als hunnen God en hunnen Zaiigmaaker, deeze van' God geschikte middelen, om het geloof in zondaaren te werken, toch nimmer verzuimen! laaten zy toch op die groote zaligheid acht geeven , die God door het Euangelium laat verkondigen ! daar het versmaaden, zelfs het ligtvaardig verzuimen van dezelve, een rampzalig verderf, eene eeuwige verdoemenis ten gevolge hebbenzal, want God zal met vlammend vuur, zoo luidt zyne bedreiging wraake doen, over die geenen, die hem niet gekend, en het Euangelium zynes Zoons ongehoorzaam geweest zijn. Laaten wy ook hier leeren, een beter gebruik te maaken van de verkondiging van den weg' der zaligheid, als de inwooners van Philippi deeden, die deeze dienstknechten van den Allerhoogsten God tegenstonden en vervolgden; laaten wy hen, die onder ons arbeiden, in het woord der genade, by de lievderyke hoogachting, die hun hier wordt toegedraagen om hunnes werks Wille, beschouwen in hunne Euangelieprediking, als dienstknechten des Allerhoogsten Gods, die ons den weg tot zaligheid verkondigen, en daarom

Sluiten