is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven van Paulus den apostel, in kerkelijke redenvoeringen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De tyd wanneer ait voor.

vmL

6 het Levenvan

in die stad had de Apostel te vooren met zegen het Euangelium verkondigd, gelyk uit vergelyking van Hand. 16, vs. 8. met 2 Cor. 2» vs. 12. blykt; en daar het prediken van den onnaspeurlyken rykdom van Christus zyn lust en leven was, hield hy zich ook daarmede te Troas bezig, ,om deze gemeente te versterken in het geloof, door hen op nieuws, door de bediening des woords, en de toediening van het heilig Avendmaal te bevesti' gen, in de hoop des eeuwigen levens; ten dien einde in eene opperzaal de gewoone vergaderplaats der geloovigen, te Troas, zich begeeven hehbendc.

En wel, naar het 7de vs. op den eersten (dag) der iveek, als de Discipelen bi/een gekoomen waren, om brood te breeken. Schoon de kruisgezant, eiken dag van zyn verblyf aan het heil der gemeente zal gearbeid hebben, was de plechtige zaamenkoomst der geloovigen op den dag des Heeren, den tyd waar van hy zich bediende, om in hunne heilige vergadering, het woord der verzoening te verkondigen, en de gemeenschap der heiligen te houden, door het Avondmaal des Heeren, ter gedachtenis van zyn lyden en sterven; want dat men door den eersten da« der week, niet den dag van den joodschen

zab-