is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven van Paulus den apostel, in kerkelijke redenvoeringen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Paulus den Apostel. j

zabbath, gelyk de beroemde Luther dacht, maar den dag des Heeren verstaan moer, blykt uit vergelyking van den Griekschen Text van Matth. 28, vs. i. met dien van onze tcxtwoorden, trouwens die dag, door Jesus opstanding geheiligd, was in de eerste Christen kerk reeds tot den piechtigen eerdienst van God afgezonderd, als de dag des Heeren, VanJusfyn de Martelaar, die maar 40 jaaren na den dood van den Apostel Joannes schreef, hebben wy deeze aanteekening. "Op zondag, kqomei} alle •'de Christenen, in de Stad en op het land "byeen, pm dat het de dag van pnzes, Hee^'ren opstanding is, en dan leezen wy- onder uons, de Schriften der fropheeteq en Apostelen, dit verricht zynde, doet de voorzitter, 'ceene redevoering yoor de vergadering, om "haar aantcmoedigen, tot het navolgen, en "volbrengen der dingen, die zy hooren, daa "vervoegen wy ons alle, in de gebeden, en "daarna vieren wy het heilig bondtcken, en "zy die in staat, en genegen zyn, geeven "aalmoeszen *,"

En dat dit in de daad ook het oogmerk deezer heilige byeenkoomst was, leert de text: want zegt Lucas, de Discipelen waren by een gekoomen, om brood te breeken, eene

spreek-

* Apol. 3. p. 98 et 99.

Het oogmerk der byeen koomst,