is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven van Paulus den apostel, in kerkelijke redenvoeringen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pauius den Atostel. §

vs. 21. enz. kan afgenoomen worden. Jesus Discipelen dan te Troas, die hier discipelen of leerlingen genoemd worden, hadden an. ders den naam van Christenen, gelyk Jesus leerlingen alzoo te Antiochien genoemd zyn, en waar door men de geloovigen in die Stad verstaan moet, met die, die den Apostel Op de reis vergezeld hadden, en voor hem, aldaar aangekoomen waren, waaronder men ook Lucas, die getrouwe medegezel en reisgenoot van den Apostel tellen moet, gelyk uit het 4. 5. en 6de vers blykt, en gelyk ook in zommige oude handschriften geleezen wordt in het 7de vers: En op den eersten dag der weeke, als wy vergaderd waren, en zoo ook in 't slot van 't 8de vers, daar wy vergaderd waren. *

En het was by deeze plechtige gelegenheid, dat Paulus met hun handelde, zullende des anderen dags verreizen, dat hy zyne reden uitstrekte tot den middernacht; de volgende dag was door den Apostel bepaald, om van die gemeente te vertrekken naa Mileten, hy brengt des den avond en een groot gedeelte van den nacht door, om hen te onderwyzen in het geloof, en te verkondigen den onnaspeurlyken rykdorn van Christus,

en

* Plevier over de Hand. 4. deel-, p. 129.

De Apostel 'zoude den volgenden dag verreizen.