Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P a ö"P u s den AkO »TÏ1, 83

op de bewustheid die zy zelve daar van hadden, beroepende, dat wy niet beter, noch korter, dan met 's mans eigen taal kunnen voorstellen ; dus sprak de Apostel tot hen: '* Gy lieden weet, van den eersten dag af, <c dat ik in Asien ben gekoomen, hoe ik by " U, den gantschen tyd geweest ben, die" nende den Heere, met alle ootmoedigheid, *' en veele traanen en verzoekingen, die my F 2 "over.

der Apostelen voorkootnende inzie, en vergelyk, dan koomt my de gedachte van den schranderen Fhilippus van Limborch , in' zyne verklaaring, over de Handel, der Apostelen van deeze plaats aanneemelyker voor, "dat de Apostelen in de " bestiering der Gemeenten eenigermaaten de *' Joodsche Synagoge, waar aan zy gewend wa. " ren, nagevolgd hebben, en ter navolging van " déeze gewoonte, in de ChHstelyke gemeenten, " opzienders ingevoerd, die den openbaaren dienst, " de openbaare gebeden, het lezen en uitleggen " van Gods woord bezorgden, schoon zy in alle " Gemeenten zich zoo stipt aan die form niet ver" bonden hebben.(i Naar deeze opvatting, koomt my de onderscheiding die Paulus maakt t. Tim, 5, vs. 17. tusschen Ouderlingen, di« regeeren, en die arbeiden in het Woord en de leere, veel klaarer en duidelyker voor, daar Hy zegt, dat de Ouderlingen, die wet regeeren, dubbele eere waardig geacht worden, voornaamentlyk die arbeiden in het woord en in de leere, en ik kart niet onveinzen, dat de uitlegging van den by my Hooggeachten Heere Vitringa, over deeze plaats ter wegneeming van de bedenking, tegen zytl gevoelen, uit dezelve voorkootnende, my niet voldoende voorkoomt.

Sluiten