Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Paulus den Atostel. «5

oorsprongelyk swaar, en gewigtig zyn; een woord van gelyke betekenis, gebruiken er ook de Hebreen toe ; de Heilige Geest bedient zich in beide die Taaien, waar in da Goddelyke Openbaaring beschreven is, om daar door dat overwigt van volmaaktheden, dat in God is, uittedrukken; heeft nu clko zaak, zoo veel gewigt, als zy weezen en volmaaktheid heeft, het zegt dan als het van God gebeezigd wordt, by i de heilige Schryveren, die allerluistcrrykste volmaaktheid van Gods deugden, waar door God in vergelyking van alles wat buiten Hem is, alles oneindig overtreft, en dat alles is Zyne heerlykheid.

Jaa, maar wy moeten die heerlijkheid Gods ons hier zoo voorstellen, zoo als Paulus en de geloovige te Rome op dezelve hoopten, en daar in hier reeds roemden; en dan leert onze Apostel, ons hier aan de hcerlykheid Gods denken, zoo als de eerste menschen voor den treurigen zondenval, daar van een beeld en gelykenis ontfangen hadden, waar van zy en hunne nakoomelingen, door dien afval van God, niet anders overig behouden hebben, (gelyk zich de Hervormde Kerk zoo naauwkeurig in den 14. Art. haarer Geloofsbelydenis uitdrukt,) dan kleine overblijfzelen

Wat wij door de, heerlijkheid Gods hier verstaar, moe, ten.

Sluiten