Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoven dit alles, kon ■

32 het Leven van

voor die geenen die U vreezen! Hun bly vooruitzicht op het zelve, deed hen Godverheerlykend uitroepen, gelyk wy leezen I. Petr. 1, vs. 3 en 4. Geloofd zy de God en Vader van onzen Heere Je sus Christus, die naar zijne groote barmhartigheid ons heeft wedergebooreu, tot eene letvendige hoope, door de opstanding van Je sus Christus uit den dooden, tot eene onver* derjfelyke en onbevlekkelijke, en onverwelkelyke ervenis, die in de hemelen bewaard is voor UI Welk eene grootheid van Geest, welkeen verheven Charader, straalt hier in onzen Kruisgezant door! Welke voorde!ingen in wysheid en heiligheid, spreidt hy hier ten toon! Voor ai, wanneer men dit van die zyde beschouwt, dat dit roemen in de hoop der heerlykheid Gods, in den Apostel bestendig was, ook in wegen van drukkend kruis en treffenden tegenspoed, wel verre van daar door moedloos neergebogen , uitteroepen: myne hoop is vergaan, en myne hulp van den Heere; hy kon in 't genot van de Goddelyke toeleiding tot de genade zeggen, « met alleen dit, maar wy roemen ook in ie verdrukkingen.

En niet alleen dit., zegt' de Apostel, was ?aulus zeer elvaaren in de" kunst om sicrlyk

te

Sluiten