Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In welken zin Paulus met Christus gekruist is.

242 het Leven van

zin, moet men deeze woorden opvatten. Toen Christus gekruist is, zyn er jaa wel twee andere, uit bet schuim van de heffe des Joodschen volks, met Htm gekruist, twee Moordenaars; doch Hy heeft de persse aiieen getreden, en als de Apostel dus spreekt, dm wil hy er mede tc kennen geeven,

D^t hy, en alle dc Geloovige, op eene geestelyke wyze met Christus gekruist zyn, toen Hy als hun Hoofd, als hunnen Borg en Middelaar gekruist werd , werden zy alle in Hem gercekend, voor wien Hy den Kruisdood onderging ; om hen van de zonde en den vloek der wet te verlossen, stierf Hy aan het Kruis, als Borg, hunne plaats vervangende; in deezen zin, worden zy gezegd in Hem, en met Hem gekruist te zyn; uit hoofde van hunne naauwe vereenjging met Hem, die het Hoofd des lighaams is, waarvan zy alle leden zyn, zoo zyn zy in Hem besneden Coll. 2, vs. 11. 'mét Christus gestorven, Rorri. 6, vs. 8., met Hem begraven, Rom. 6, vs. 4., niet Hem opgewekt, Coll. 3. vs. x, en mede gezet in den Hemel, Ephes. 2, v. 6. wanneer Christus gekruist werd, werden met Hem dus alle die geenen gekruist, welker schuld Hy op zich genomen had , en van welken Hy de plaats vervangende Borg

was,

Sluiten