is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven van Paulus den apostel, in kerkelijke redenvoeringen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

112 het Leven van

God, voor wiens oog de duisternis is als het licht, en de nacht als de middag, het ziet, en dat Die in het licht zal brengen, dat in de duisternis verborgen is, dat die uwe daaden en derzelver oogmerken eens openbaar zal maaken; hoe ontzachlyk zal voor u, dat recht, vaardig en vreeslyk oordeel zyn, wanneer gy uit den dooden opgewekt, voor den rechterstoel van den Heere Jesus Christus zult verschynen,en dien Zoon van God aanschouwen zult, welken gy hier zoo dikwerf zoo beleedigd en smaadelyk veracht hebt, wanneer zyne oogen, als blixemstraalen, voor u ontzachlyk zyn zullen, en hy dan in u te straffen, toonen zal, dat Hem alle magt gegeeven it in Hemel en op Aarde.

Zyn dan deeze dingen alzoo? Gelyk uw geweeten zelf getuigt, zoek dan nog den toekoomenden toorn te ontvlieden, eer het voor eeuwig te laat zy, nog is er voor u genade en barmhartigheid te vinden, by dien Heere die dan zoo heerlyk zal nederdaalen van den Hemel, nu leeft Hy om voor zondaaren te bid» den, Hy verzekert u in het Euangelie, in dit heilig boek zyner Goddelyke liefde, dat voor zondaaren, voor godloozen zaligheid te vinden is; die tot hem koomen, om door Hem met God verzoend, erfgenaamen des eeuwigen le¬

vens