Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IS2

het Leven van

vierde naar Christus. Onder de Galatten waren er die de Gemeenre ontroerden, en het Euangelium van Christus, wilden verkeeren, en zommigen overbrogten tot een ander Euangelium'Gal. r, vs. 6 en 7 zoo dat Paulus uitriep, wie heeft u betoverd, 0 uitzinnige Galaten, dat gy de waarheid niet zoudt gehoorzaam zyn, zyt gy zoo uitzinnig dat gy wet den Geest begonnen hebt, voleindigt gy nu met het vleesch, Gal. 3, vs. 1 en 3. In de Gemeente van Ephesen waar toen Timotheus was, had het ongodlyk en ydel roepen van Hymeneus en Philetus plaats, die van de leer der waarheid waren afgeweken, omtrent de leer der opstanding, en zommiger geloof verkeerden, en de Apostel zag voor uit, dat hun woord zoude voorteeten gelyk de kanker, naar 2 Tim. 2, vs. 16 en 17. Om nu van geen andere dwaalingen van dien tyd , meer te spreeken, *

Met

* Men zie over de dwaalingen van dien , en den kort daarop volgenden tyd, eene academische oenemiig, van d-n oudheidkundigen en diepdenkenden Ptttus Nieuwland, laatst Euangeliedienaar in 's Graavenhaage, waarin alle de stelzels der Gnostieken voorkoomen als te zaamenhangende, en uit de philosophische beginzels der Oosterlingen voortkoomende: en tenens Bcausobre hist. Manich. en Wo f.us Manicheismus ante Manich. gelyk ook de Leclionis Memorabiies van den eerstgenoemden Geleerden.

Sluiten