Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P ADI US DEN ArCSTtt. 1 83

Met hoe veel recht, roept dan de voor B de eer en leer der waarheid yverende Apos- g( tel, Timotheus toe, dat hy ook in het prediken van het woord, de dwaalingen, wederleggen moest, door dte te ontdekken, gelyk een taalkundig uitlegger dus de betekenis des woords opgeeft, * hy moest den oorsprong, en het verkeerde der dwaaling, en de gevaarlyke gevolgen en het oogmerk daarvan, niet alleen toonen, maar ook door krachtige bewyzen dezelve wederleggen, zoo zouden zyne boorers overtuigd worden, gelyk dit gïrëksch woord, zoo van den Zaligmaker gebruist wordt, Joan 16, vs. 8- zoo zouclen z>' dat zy dwaalden, en waaruit dit voortkwam, en dit middel het besje om hen te recht te brengen, zoude ook andere bewaaren, cm de woorden van Apostel Petras te'gebruiken, dat W door de verleiding van zulke gruwelijke menschen niet afgerukt zouden werden, en uitvallen van hunne vastigheid, (2 Petr. 3, vs. 1?.) zoo moest Timotheus, eeven gelyk Paulus aan Titus schreef, vast houden aan het getrouwe woord, dat naar de leere is, op dat hy magtig zynde, beide om te vermannen door de gezonde leer en om de tegenspreekers te wederleggen,

met

* B. Bolk l. c.

y mot '.dtrlei n.

Sluiten