Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hy moei vermannen.

186 het Leven van

maar teffens naadrukkelyk onder het oog brengen, op dat God dat bloed van zyne handen niet eisschen zoude, en zyne Gemeente door dat kwaad, gelyk de kanker voorteetende, niet bedorven zoude worden; hiertoe had hy Timotheus geschreven, i Tim. 5, vs. 20 die zondigen, bestraf in de tegenwoordigheid van allen, op dat ook de andere vreeze mogen hebben.

Maar ook die moest met den Geest der lievde geschieden, en daarom voegt er de Apostel terstond by, vermaan in alle langmoedigheid en leere. Moesten naar de aanmerking van eenen, in de joodsche Oudheden zeer ervaaren Uitlegger * voor de ongelukkige doodslaagers, onder het Oude Testament, dc wegen naa de van God gestelde vrysteden geëffend zyn, en op derzei vers hoeken teekens opgeregt worden, met dit opschrift, vliedt herwaards, zoo moet althands een leeraar van het Euangelie der verzoening, zulken, die van den regten weg der behoudenis afdwaalen, naa het eeuwig verdarf, op alle mogelyke wyze van het zelve zoeken te bevryden, en daartoe niet alleen ernstig bestraffen, maar ook vriendelyk vermaanen; en her grieksche woord, dat

hier

* Zie Bumumn wet en getuigenis p. 7c>%.

Sluiten