Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Paulus den Apostel." 189

eigene spreekwys der Hebreen, daar zy zich van bedienden, om eene langmoedige leerwyze van den Godsdienst uittedrukken, zy teekenen dan zulk eenen dienaar van Christus, die by zynen blaakenden yver en oprechte getrouwheid, om vast te houden aan het gezonde woord, dat naar de leere is, zonder daarvan aftewyken, noch ter rechter noch ter slinker hand, teffens voegt de inneemenste en vriendelykste bescheidenheid, * zoo, dat hy door geen tegenstand, door geene onvriendelyke, jaa zelfs onbescheidene bejegeningen, zich laat vervoeren, om van het wederleggen, bestraffen en vermaanen, op gezegde wyze zich te onthouden en zulken, aan het dreigend gevaar hunner zedelyke of geestelyke dwaalingen overtegeeven; maar die aanhoudend en langmoedig voortgaat, om zelfs zulke tegenstanders, onder Gods zegen te behouden ten eeuwigen leven.

Daar-

* De aanmerking van Chrysostomus over deeze woorden, is uitmuntend, hy zegt, "zonder bewy"zen te bestraffen, is onbezuisd en onverdraaglyk; "maar daar overtuiging voorgaat, vindt de bestraf"fing ligt plaats, en daar men scherp bestraft, en "niet vertroost, verliest men weder allen arbeid, "dierhalven moet wederlegging, en bestraffing, en "leere, met alle langmoedigheid geschieden, op ''dat gy niet moogt schynen verstoord, of vyan. "dig te zyn, maar als beminnende en deernis hebbende en bedroefder zynde, dan dien gy bestraft.*

Sluiten