Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 25 )

Be'fiyg vry met u Geest geiser iheids hcogfte trappen,' Munt uit door uw vernuft , in kunst en wetenfchappen; ZooGyde deucbtniet kend, niet volgt, en niet bemind, Is uzv Geteertbetd, Kunst, en IVeitmfchap maar wind.

Zodanig wps noghtans het bedryf van Aurelius die hem dageIvks op dè Academie aan aiierley ongebondentheeden en baldadige Ligtemis'.erye, zoo eigen aan de meelle Scudeoten overgaf, waar door zyne Voogden bewogen wierden , om hem tegen zynen wil en dank, van de Hooge School van Leuven huiswaards te roepen: Men gebruikte de voorzorg, of liever de onvoorzigtigheid om hem onder het beilier van één Geeftelyke in fchein, die men daar te Lande Acten van de IVaereld noemt, na eene Buicenlandfche Academie ter voltrekking zyner afgebroken dudie te zenden. Alle de bekwaamheden en verdienden van dien half geleerden Pedant, bettonden in de Syntaxis van buiten te weten, een Vaars uit Horatius, Homerus of uit Virgilius met eene wonderlyke vaardigheid te kunnen opzeggen, in eene oppervlakkige kennis van de Zedenkunde, en andere nuttige Wetenfchappen te hebben, en byzonder om de meede uren van den dag in gezelfchappen doortebrengen onder het vermaak van den Wyn, en het Kaartfpel dat hy volmaakt vei dond: Met deeze Mentor kwam. de Jonge Aurelius op de Hooge School van Montpellkr in Frankryk, in de tyd dat hy ongevaar Negentien Jaren Oud was.

De Abt Mengelaar zyn op ziender bemerkte al ras dat AureUus meer voortgangen in de dudie gemaakt, en enen groter voorraad van beöïffenkunde in de onderfcheiden takken der geleertheid opgedaan had, dan hy; Dit verdroot hem gewei hg: Hy deed zyn best om zyn Voederling te doen begrypen, dat het één Jongman van geboorte niet paste om zo geleert te zyn, dat het voor één Man van de waereld voldaan kon gemeene kundighe-, den te bezitten die hem van een winkelier of komptoirbediende onderfcheiden kon; om kort te gaan, dat hy zig zo lterk aan de fchoolgeleertheid niet moest verflaven, en dus niet meer dan telle quelle zyne Morgen Collegien behoorde waartenemen, dat is te zeggen dat by zyne Namiddag en Avonduren diende uitteD ko;

Sluiten