Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 228 )

Tykneid van die gelukkige Eylanders, ten minften Hondert ers twintig Duizend Hollandfche Guldens opbrengen; Behalven dat de genieting van de Vyfcigfte Penning der Nalatenfchappen vat» ongetrouwde Perzonen eertyds door middel van die Vaderland, fcheSchatkamer voortgeholpen zynde.de inkomften der Staats* keurs genoegzaam toereikende zal maken , alle de vereiste kosten tot de bovenftaande oogmerken zamenlopende , te kunnen dragen.

De Jaafte dezer vier Burger-Elementen, zal de Stichting ter opbouw van een Huis der Fr aatje Vernuften, en voor de Ongelukkige Vreemdelingen tot zyn oogpunt hebben ; In de eerfte plaats zal dat Gedicht dienen, om altyd een getal var, Hondert zes en dertig Jongelingen geko/.en uit het kern van de verftandige Jeucht aldaar , door twaalf bekwame Precepo. •ren, of Leermeefteren, in allerhy Tale-, Kuniten , en Wetenfchappen overeenkomflig derzelver Ouderdom, natuurlyke vermogens van Geest, en ongedwonge verkiezing , gedurende zeven agttrvolgende jaren te doen onderwyzen , onder eene ordenrelyke verzorging van het geen zy (taande die zevenja'ige oeffemng tot hun onderhoud in alle opzichten benodi*t hebben zullen. En in de tweede plaats zal dit heerlyk Gedenkzuil der Beste IVaereld worden aangelegc, om 'er op kosten van den Staat Ongelukkige Vreemdelingen door Stranding van Schepen , en andere onvoorziene toevallen te Ipfalon aangeland, gedurende zes weken lang te herbergen, en hem te onthalen op zodanige wyze als evenredig met de afkomst der Perzonen, en hunne ftaat, beftaanbaar zal zyn.

Over zevenmaal zeven Jaren , zeven Maanden', zeven Dagen, zeven Uuren, zeven Minuten, en zeven Secunden volgens myn narekening die juist altyd niet onfeilbaar is zullen onder de Bewoonders der Beste Waereld twee groote Misbruiken worden afgefchaft: De eerfte van dien betreft de Huis en Straat-Bedelaren, welke doorgaans na men aldaar opmerken zal, ten kosten van het mildadig Burgerfchap een luy en lekker leven voeren , en grotendeels maar onnutte Meubelen ïu een Maatfchappy zyn ; Terwyl waarlyk noodlydende Men«chen te eergierig om hunne nypende behoeftigheid en armoe-

de

Sluiten