Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 31 )

„ onder anderen deeze beide zaken; Als voor eerst, dat „ een en twintig duizend Amerikanen, uit hun Vaderland „ als Bannelingen verdreven, haar in deeze Landen zullen ,, komen nederzetten: En een tweede, dat het byten der „ Dolle Honden, dit jaar overal zulke droevige voortgan„ gen fcheinen te zullen maken , dat het aan een en twintig „ duizend menfchen, flegts in eene Landftreek van Euro„ pa, het leven kosten zal."

Het kan zeer wel zamengaan , dat de twee onderfcheiden zaken in de bovenflaaude brief voorgefteld, en die beide tot het Aftrologisch getal van 21, aldaar bstrekkelyk worden gemaakt, als een natuurlyk gevolg van de Planeetwerking in het jaar 1794 zullen voorvallen, zonderdat den geleerde Starrebefchouwer, ten opzichten van zyne bygevoegde verklaring over andere zooten van gebeunenisfeti, welke uit het voorverhaalde Aflrologisch getal dat zelfde jaar ge« boren moesten worden, in het allerminste gefeild heeft gehad, gelyk zommige Aftrolog'sten misfchien verkeerdelyk begrypen; Het komt 'er derhaiven maar op aan, en dit moet de voornaame taak van onze Sleutel over deeze zoort van verhandeling eigentlyk bevatten , om te onderzoeken waar in het zoogenaamde Coup de Mditre of Meesterfluk beflaan zal, die het Wondertal van 21, geduurende den Loop van het jaar 1794, uitwerken moet? Doëïor Ludeman zegt pag:. 119, onder anderen, dat als dan de Vogel Phoenix voor da eerfte maal zedert de Schepping der Waereld hier te Lande zal worden gezien, en dat zyne verfcheiuing welke ai dagen zal duuren, de wederoprechting van den ouden bloei en welvaart , van alle de verloren of kwynende takken van negotie ten gevolg flaat te hebben: Dan ik ben niet zonden reden beducht, dat myn overleden vrind zoo in de tydrekening van die verfchyning, als in het land alwaar dezelve gefchieden zal, zig merkelyk bedrogen heeft gehad, nademaal de meeste Natuurkundigen van gedachten zyn, de de vogel Phoenix maar alle zeven Eeuwen, dat is alle zeven honderd jaren, en dat nog wel in geen ander Land dan alleen ■

Sluiten