is toegevoegd aan je favorieten.

Het lijden, van den jongen Werther.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 HET L IJ DEN VAN

oude M** is een inhaalige fchrokken:, die zijn vrouw al haar leven lelijk geplaagd en kort gehouden heeft. Echter had 'er zich de vrouw nog alcoos weeten door te redden. Nu, voor enige dagen, toen de Dokter haar opgegeven had, liet zij haaren man roepen , en fprak hem , terwijl Charlotte in de kamer was, dus aan; ik moet u iets openbaaren, dat na mijn' dood moeite en verwarring zou kunnen veroorzaken. Tot hier toe heb ik altoos zoo geregeld en fpaarzaam huis gehouden als mogelijk was; doch gij moet mij vergeven , dat ik u federt dertig jaaren bedrogen heb. Van het begin van ons huwelijk af, hebt gij mij een gering geld toe-' gelegd, tot onderhoud van de tafel en andere huisfelijke onkosten. Toen ons huishouden grooter wierd, en onze winften ook toenamen, heb ik u echter nooit konnen beweegen, om mijn weekgeld naar evenredigheid te vermeerderen; in 't kort, gij weet dat toen ons huisgezin op 't fterkst was, gij altoos begeerd hebt, dat ik met zeven guldens in de week moest teekomen. Ik heb ze dan ook zonder tegenfpraak aan-