Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

220 HET L IJ D E N VAN

zei zij, het was een verzoek om onzer beider rust te bevorderen. Terwijl zij dit zeide, had zij bij zichzelven overlegd twee vriendinnen bij haar te laaten verzoeken , om tot getuigen te ftrekken van haar onderhoud met Werther: en dewijl hij die Dames t'huis zou moeten brengen, meende zij bij tijds van hem ontflagen te zullen ivorden. Hij had haar eenige boeken weer gebracht, zij vroeg na fommige anderen, en deed haar best om het gefprek, onder het afwachten haarer vriendinnen, algemeen te houden, toen de meid weerom kwam en haar boodfchapte , dat zij beiden lieten bedanken, dat de eene volk had een hoop lastige bloedverwanten, en datde andere geen' lust had om zich te kleeden, en in dit ongunflig weer uittegaan.

Dit deed haar eenige minuuten in gepeins zitten, tot dat het gevoel haarer onfchuld met eene edele fierheid boven kwam. Zij bood de grillen van Aelbert trots, en de zuiverheid haares harten gaf haar 'zoo veel verzekerheid, dat zij haar meid, gelijk zij eerst voorneemens was geweest,

Sluiten