Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 35 )

pen van 't Schoolwezen vormt, en waar 't over 't algemeen genomen, ook veel meer bloeid dan hier; heeft men zulks, zo wy ons niet ganfchelyk bedriegen, voor een goed deel aan openbaar opzigt of bellier zo van Schoolmeester als Scholieren toetefchryven.

Om thans van andere wegen, waar door men elders de best mogelyke order cn bloey van 'é Schoolwezen door eenig openbaar gezag of opzigt kragtdadig bevorderd, nu niet te fpreken , zal ik my genoegen, met mynen Leezer alleen te berigten , dat het, in verre de meeste Streken van Duitschland en Zwitzerland, een gedeelte uitmaakt van de zorg der Geeftelyken; en zy zig verpligt zien om op geregelde tyden, of wel dikwils onverwagt, de Schooien te bezoeken, de Schoolieren te ondervragen, en, zelfs des noods, met eenig gezag zorg te dragen, dat er allezins , ingevolge de vastftellingen en wetten aan 't heilzaam oogmerk Van 't Schoolwezen , beantwoord worde.

Men fchynt zig daar over die duizenden te ontfermen , die geen onderfcheid weten tusfchen hunnen regter of flinkerhand. Men befchouwd er de kinderen als een fchat en eigendom van den Staat, in welkers verwaarloozing, of gelukkige ontwikkeling alle ftanden zulk een groot belang hebben.

De Zwitzerfche Geestelyke in den Haag, en dit ftrekt hier ten bewyze, is, naar men my onderrigt heeft, met de zorg belast, om 't opzigt te houden

over

Sluiten