Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 OFFER.AAN DE VRYHEID?

EEN OFFICIER.

Ja, brave broeders! ja, rechtfchapen vaderlanders!

Lofwaardig heldenkroost, dat deachtbre vryheid eert J Beminnaars van den roem van Neêrlands z;geftanders!

Gy, 4ie u Hechts voor God en voor de wet yernecrt! Biet recht komt ge op dit feest, tot gulle vreugd genegen,

Waar 't oogbekorend beeld der fchoone vryheid praalt, Waar ze ons gedenken doet aan d' onverdienden zegen,

Waarmeê de God van liefde ons gunstryk heeft beftraald. 't Was nacht: de dwinglandy was op haar'troon gezeten ,

De moed aan band gelegd, de vryheid weggejaagd; De fiere Gal verfchynt; daar ligt de ftaaffche keten:

De dwinglandy verzinkt; de lieve heilzon daagt! ó Dag, waarop in 't einde ons aklig lot verkeerde,

De blydfchap ons bezocht na zeven jaren druk, De vryheid juigchende op haar haters triomfeerde,

De nyd ons grynzend vlood op 't zien van ons geluk J 6 Dag,wiens weêrgaé nooit voor Neerland wierd gevonden!

Gy, die den Batavier, aan Englands ftrik ontward, Weldra onbreekbaar aan den Gauler hebt verbonden,

Gedenkdag van ons heil! leef eeuwig in ons hart! Welaan, geliefde ftoet y.m vrinden en van mogen,

J-Iec zy ge als helden 't ftaal in ftoute vuisten rept, Pet zy ge aan 't koopbeleid uw zorg hebt opgedragen,

P.f

Sluiten