Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aiS ZESDE HOOFDSTUK,

zijn , die meenen, dat zij de uitvindfter is ge* weest van 't fpinnen en wee ven, ook van de fchiiderkunst; (V) doch waarom zegt moses ons daar niets van? dewijl hij de kuuften en wetenfchappen van drie andere kinderen van lamech aantekent, zo heeft dit gcen waarichijnjijkheid, Andere willen, dat in de H. liistori. van deze dochter lamechs wordt gewaagd, om dat zij de huisvrouw van NOftCH geweest is, en zo dit waar is, dan zouden niet alleen uit seths, maar ook uit kaïns nakomelingen menfehen in den zondvloed behouden zijn; doch ook daar voor is geen bewijs. Wij denken dan liever, dat moses deze perfoon in de geflachtlijst der Kainiten, waar van hij töt 't zamendellen van zijn eerfte boek gebruik maakte, gevonden heeft, en dezelve behouden, om dat zij in haar tijd onder de Kainiten zeer beroemd'geweest is wegens haare fchoone gedaante en bevalligheid, zo dat zij eene, en misfchnui wel de voornaamfte geweest is van die dochteren der menfehen, aan welke Godszoonen, of de Godsdieuftige zich door huwelijk verbonden , waar door 't zedelijk bederf vermeer, derde Gen. VI: 2.

00 Vid. heideggeri Hist. Patr% T. I. p. 220.

$1 13*

Sluiten