is toegevoegd aan uw favorieten.

Wis- meet- en doorzicht-kundige handleiding, volgends welke men [...] den stand der zonne en maane [...] gemaklyk vinden, en in perspectiefsche regelen overbrengen [...] kan: zeer nuttig in het zamenstellen van kunsttafreelen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANHANGZEL. 85

Verre van den aardkloot is : de gemiddelde afftand wordt gefteld op 6661 if uuren,of988177155 Rhynlandfche roeden , en is dezelfde, ook op dat oogenblik dat ze ons toefchynt zeer laag , of naby aan de aarde te zyn.

Die fcbynbaare laage ftand der maane boven den horizont , bevat byna oogenbliklyk , wanneer zy Hechts even boven den horizont gereezen is, reeds eene aanmerkelyke hoogte j want neem dat derzeiver ftand niets meer dan ééne graadsminut (*) boven den horizont ware , dan is derzeiver hoogte, reeds byna 500 Rhynlandfche roeden, en tot de hoogte van eene graad opgeklommen zynde, dan is die hoog-

do6T het op den grond vallende licht, dus flerk gerefiexeerd worden , dat de daarop vallende flagfchaduwen der uitrekende floepen, uithangborden, opene venjï'ers , enz., zeer kennelyk zyn'. even zo is het met den ftand der zonne of maane, voor het midden eener kamer, gelyk in Plaat VI voorgefteld wordt , zynde in dezelve de zymuuren over/chaduwd, doch weder door het licht op den grond vallende, dus fterk gereftexeerd , dat de flagfchaduw der zoldering over dezelve vallende, ten duidelykften kenbaar is.

(«) Is 20 uursminuten, of 4^4! Rhynlandfche roeden.