is toegevoegd aan uw favorieten.

Dissertatio philosophica inauguralis universam hypothesium philosophicarum theoriam exhibens.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7* DISSÉR* AÏIÖ PHILÓSO'PHÏCA

pofie, funttamcn,quae fingula, hrevitertantum,at-tingemiis.Dè qüibus in anteceimhtmt*. ncre necefiè eft, nos in fcquenti traftatione omnes cafus, de quibus utramqueregularum ferie m propofu'inms, fimul hoc loco- eoraplefH, • ita • -ut -omnem- inref Hypothefes diverfae indolis diitin&ionem plane negligamus. Jam vero haec oppofita probabf» -Btas variam fuam exferit efficaciam: vel ip. contra jam confeéram Hypothefin multae objca-iones ae dubia proponuntur, absqne eo ut nova conjcéhira iilius locum occupet: vel 20. iiia, quae in contrarïam obmoventur fententiam, ex alia eaqueop<pofita Hypothcfi dccucuntur: vel 30. duaé pluresve probabiles conjecturae inveniuntur confectae, quarum una quidem altcrius fundamenta probabiliter cvertit, non vero, quo defe&u fingulalaborant, oftendit,quo cafu ,licet proprie fic diélae objecïiones fententiam defenfam directe non feriant, tarnen oblique eundem effe&um praeftare deprchendunttir: vel denique 4° cafus n°. 30. propofiti conjung'untur, ita ut Hypotbefi aliis fundamentis fubnixae fimul addatur obje&ïones foivendi copia (42),.. per quas quidem obje&io&es fi intelligas evidentia argumenta, quibus contraria propofitio probatur, vel receptam opinionem falfam efiè, ut in cafu i°. evincitur, certe a difficukatibus, atque iis, quae ignorantiam ut fundamentum fortiuntur, dubiisFunt diftinguendae (43). De objeckionibus, proprie fic nuncupatis, videbimus,

' • quan-

(42 ) Qua occafibne obfervandum puto, nonnullös hanc diiïïeul'tatum toilendarum methodum fequi, ut, quando de una caufa plures Hypothefes tantum poflibiles clTe declaraverint, Tt-liquas evertant,. ut -fua., quae remanet, falva fit: fed quo jure, in Part. II. c. II. §. 9. in-

dicabo» . , ,(^) .ï> \tttjj'(r,>ii • •• i. ;'.(.',

. (43) Éx quibus dijudica,, quo jure Doaifl". Roe li, in-Diffi. egregH-de Congé! athne, in If.trod. p. 3. pro tra-du definfa Lug.Bat. J. 1790, de oppofita.probab^itate-dispatans, caftrax,. quo duae de eadem re confeftae Hypothefes nullam chiecten conqja fe habearxt arguméa«m , cur una alteri esfet praëferenda ,. fic opinetür, videndumKffe', tum quaenam cum Naturae ftmp'ici'ate maxime conveniat, tum quaenam minus ftSio fundamento pitatur, ita ut de hujus exU ftsnfia , fa/tem certo eonfiet: primarn caütelam ex praefcripta-in'h. rap. Regula VI. J.'s.'omliino admitto : fecunda vero an admitti poffit, vehemer.ter dubito: fi eriïm öctum piincl"« Hypothefeos fundamentum,. facile -apparet, directum .contra illam ruilware argumentum , ac proprie fic dictom objectionem , quo cafu omnis-toi.ütur probabilitas., etfalfa eyaöit conjeélura. Neque-fi forte ex doctrina viri DocUfri 'per fictum fundamentum intelligas caufam , quae fenfibus fubjici.nequeat, ut in Musschenbroekii de Congelatione Hypotheparticulae funt frigorificae, minime autem illud quod ex mero ingenio depromtum eft non melior evadit interpretatie; licet enim concedam ,. priori cafu aliquando probabilitatem facra-ram pati, quia magis implicita redditur demonftrandi methodus, verum non eo intuint tantum aliam praeferri debere , exiftimo , quae caufam,. quae fenfibus éft obvia ,. arrijjic,. nifi verofimiliter demenftretur in illa, phaenomenorum, quae proftant, contineri ratio»«n.r q»od quaeftioniinqna vexfatur vir DoctirT. minime poteft applicari, i°. quidem con*

tra