is toegevoegd aan uw favorieten.

Brief van J.C. Lavater, ter gerusstelling aan alle zyne vrienden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- 16 -

dat men het bij zichzelven opgeeft, en niemand denken dat het anders toegaat.

Dat zien wij in de gebeurtenis van dezen dag. Voorheen kon de Heere deze vreesachtige, in zwakheid en onverstand liggende Jongeren, die Hem, om hen wéér op te rigten, zoo veie moeite en arbeid gaven , waarvan toch alleen hun eigen bloode hart maar oorzaak was, zelf niet genoeg troosten, tot Hij eindelijk de belofte gaf: de Trooster, de Heilige Geest welken ik u zenden zal van den Vader, die zal u alles leeren, en mij verheerlijken, want Hij zal 't uit het mijne nemen; en u verkondigen. Dit werd dan heden aan hen vervult; terwijl de Heilige Geest hen daarbij met vele gaven versierde, gelijk Hij dat steeds de geloovigen doet, en voor hen een Trooster is, die, terwiji alle wereldsche troost maar kortstondig en tijdelijk is, bij hen blijft tot in der eeuwigheid.

Daar de Heilige Geest nu zulke heerlijke en groote dingen in ons werken moet, zoo laat ons, eindelijk , den weg leeren kennen, langs welken wij lot het deelgenootschap aan die gave des H. Geestes kunnen geraken; ten einde Hij dit werk in ons ook werke , en wij door Hem geheiligd en zalig worden.

Hier leert onze lieve Heer Jezus Christus, Luc. li , ons dit: Is 7 dan , dat gij, die kwaad zijt , kunt uwen kinderen goede gaven geven, hoeveel te meer zal de Vader in den Hemel den Heiligen Geest geven, dengenen die Hem bidden ?

Merkt bij dit gezegde wel op, vooreerst , dat het alleen God is, die den Heiligen Geest geeft, en voorts, dat Hij denzelven dengenen geeft, die er Hem om bidden , die naar deze gave zuchten en zeer begeerig zijn. Daarom, wanneer o"v nu zich uw