Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( »5 )

laagfte clasfen ouder ons, welkers fpoedigen byfland ik hier, om haar eigen zelfs wille, ernftig verzoek , ten einde zy een ieder haaren penning opbrengen , tot herftelling van dat bolwerk van zedelyke fterkte , die zoo noodwendig is , vooral in deezen tyd; ten minfien , indien zy zelve hunne gebreken niet willen nalaaten, zy hunne aanmoediging en onderfteuning van de Zondags-Schooien niet zullen weigeren ; terwyl zy allen hier door een gegronde hoop kunnen hebben, dat hunne kinderen en kinds kinderen gelukkig zullen wezen ; en dus eenigzins den vloek afkeeren van hun nageflacht en van hunne onderhoorigen.

Nog eenige weinige woorden, betrekkelyk tot het geeven van getuigen van dienstboden. Dit gefchied dikwyls zeer onoprechtelyk, uit goedaartigheid of uit onbefchaafdheid; want men handelt niet oprecht, wanneer men de gebreken van een dienstbode verbergt, en men handelt onrechtvaardig, als men hem iets te last legt, waar hy geen fchuld aan heeft; in beide gevallen moest men doen, zoo als men wenschte behandeld te worden. Zoo lang meefters en meeftreffen niet volmaakt zyn, moeten zy geene volmaaktheid van hunne dienftboden wachten , daarom dient men elkander van weêrzyden wat intefchikken, hoewel de verplichting aan de zyde der dienst» boden de grootfte is; welker arbeid, geB 4 trouw;

Sluiten