Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 < ® >

ik hen ongenoemd. De gefchiedenis Van dezen onfterflljken Zwitzer is bekend, men weet dac hi| zich zei ven vormde; en hoe heeft hij gefchreeven! Waarom? hij dacht en gevoelde.

Hij was nogthands een Genie! zeekerlijk; en daarom fchreef hij onnavolgbaar. Doch v/ij begeeren juist geene onnavolgbaare fchrijVers te maaken, die buiten dat niet gevormd worden. Maar wij willen Hechts eenvouwdige, duidelijke en verftandige fchrijvers, welke in hunne omftandigheden de pen wel wee» ten te gebruiken.

Ik zeg met voordacht fchrijvers in hunne omftandigheden : Want fchrijvers van boeken moeten wij niet vormen. Die hebben wij reeds ten overvloede; bevoegde en onbevoegde: dus geene andere fchrijvers dan tot hun eigen werk hunne eigen zaaken bepaald.

Deze kunnen zeekerlijk gevormd worden; doch of het noodzaaklijk zij voor dezelve zoo zeer bezorgd te zijn? dit is de vraag. Die gedachten heeft en de taal verftaat, zal, naar mijn begrip, zonder eenig onderwijs

fchrij*

Sluiten