Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$6 TWEEDE

nog een oogenblik het be Schouwen der Goddelyke Volmaaktheden hervatten.

Uit de twee laatstgenoemden; dat is uit Gods alwe« tendheid en almogendheid, en teffèns uit zyne oneindige goedheid fpruit dan, volgens onze manier van begrypen , zyne voorzienigheid, dat is de zorg om alle zyne fchepzelen te voorzien van het gene tot hun beftaan en onderhoud nodig is. Hier omtrent doet zich al weder een ander foort van dwaalgeesten op. Zy lochenen wel het beftaan van het Goddelyk Wezen niet; maar willen toch ook onder de fterke geesten gerekend worden, ontkennende deszelfs Voorzienigheid. 'Er is wel een God, zeggen ze, maar hy is zo oneindig groot, en boven alle waereldfche zaken verheven, dat hy zich met dit ondermaanfche niet bemoeit. Zelfs begrypen zy, dat men dat oneindig volmaakt Wezen zou ontëeren, als men Hem de zorg over zulke geringe dingen toefchreef. Zo maken zy dan nog den fchyn, als of het uit eerbied ware, dat ze God zyne voorzienigheid tragten te ontneemen; maar het is wezentlyk en in der daad om de onfterflykheid der zielen te lochenen.

De vreze voor de flraffen na dit leven is die menfchen al mede te hinderlyk in hunnen wellustigen handel: zy beminnen dat niet om daar in door zulke zwaarmoedige gedachten, als die zyn van 't toekomende leven geftoord te worden, des verkiezen ze liever om de voorzienigheid te lochenen: want dan volgt van zelf, dat 'er geen toekomend leven te verwagten is.

Zy verwerpen ook alle Goddelyke openbaringen, zo dnt wy hen daar uit niet ligt kunnen beflryden. Maar het gene wy dagelyks voor onze oogen zien, is genoeg om de dwaasheid van zulk een gevoelen aan te tonen. Die nauwkeurige opvolging der tyden en faifoenen door het jaar van Lente, Zomer, Herfst en Winter; die ftandvastige loop der Zon, Maan en Sterren: die heilzame invloed van die hemelfche ligchamen op deze onderinaanfche dingen: die gefladige beweging der lucht,

die

Sluiten