Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 8S )

, «fiaw «f o«««f minerale! aqua; potentiam inftgnem ex■ficcandi hal/ent, vitanda quoque funt ubivifcera iwriiiaQpoi tijjimum jecur) intemperie ficca & calida laborant, ultra quod vttriolum eft cacoflhomacum, acre , erodens , & vomitorium. De Givre in zyn verhaal van de Miner. Waters van Provin. 33, bladzyde.

Ons water jaagt ook alle wormen uyt het lichaam van kleen en groote menfchen.

't Zou te wvdloopig, en verdrietig zyn alle die, welke van verfchillende kwaaien reeds geneezen zyn geweeft te noemen , de bewyzelyke getuygeniflen zyn in den Raad welke men aan de nieuwsgierige om ze te zien , niet zal weigeren.

Ondanks van myn genomen voorneemen , kan ik my m« wederhouden van een belachelyke zaak wegens eenen warTgedaantelyken menfch te vertellen , die «ene halve geneezinge door onze waters gehad heeft , ik zegge eene halve geneezing , want ik my zeer bedriege, zo de gewoonte van brandewyn te drinken hem niet fchielyk in 't zelve gevaar heelt doen vallen , waar uyt onze waters, en een weinig goed overleg hem uytgetrokken hebben.

Een man uyt de Kempen hebbende de goede getteltems zyns Lichaams door 't langduurig brandewyn drinken bedorven , ging als ftervende , zyne huysvrouw gewaar wordende , dat van hun huwelyk geen kinderen waren , dwong hem , om tot haar voordeel zynen uytterften wille te maaken, en ziende dat haars mans bloedverwanten, poogden om hem den zeiven te doen herroepen , zond hem naar de Waters van TONGREN , welke grooten roem, door hunne onlangfe bekoomene goedkeuring , hadden , zy en geloofden ondertuftchen niet, dat hy geneezen zoude, liet zig in tegendeel voorftaan , dat hy over weg zoude fterven , en dat hier door de bloedvrinden geen geleegendheid meer hebbende om hem aan te zoeken, d'Erfftelling tot haar voordeel zouden blyven: dog verre buyten haar verwagting, hy deeze waters onder beftier van d'Heer van Muyfl'en gedronken hebbende, is geneezen wtdergekeert, en't geen 't belachelykfte is in zyne wederkomft vond hy zyn zwager , of broeder , door dezelve ziekte zielbraakendo, en welken men by zyn vertrek , minder dan hy, geloofde ziek te zyn : gaat fchielyk in zyn vertrek, neemt den armen ftervende, die nauwlyks iemant erkende, met den arm , en zegt hem : op man ligt U' op broeder myn vriend zet u op een karre , en doet tt rja Tongren brengen, gy zult zo wel als ik gensezen.

Sluiten