is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Beginnende met [...] 1752 en eindigende met [...] 1758, bevattende het [...] voogdesschap van haare konnglyke hoogheid Anna. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE.

95

behaagden, terwyl anderen enkel hunne zin- lxxxi. delykheid volgden, bleef de Kleederdragt, bo EKi

ondanks deeze fchikkingen , veel ai op *

den ouden voet, en bragten ze niets toe 1753. tot opbeuring der vervallene en zugtende Inlandfche Fabrieken.

's Lands Koophandel, een hoofdvoor- Handel* werp van de zorg der Vaderen des Vader- verdrag lands, zag zich ingevolge van eenStaatsbe- met den fluit hunner Hoog Mogenden, op den der- de°rn|,nefde tigften van Lentemaand genomen, geftut sictöen. door een Handel-Verdrag met den Koning van beide de Sictöen: by 't welke de wederzydfche Onderdaanen, ten opzigte van de Zeevaard en Handel eene volle vryheid verkreegen , door alle de Koningryken, Staaten en Gewesten in Europa gelegen, en aan beide de Hooge Magten toebehoorende. De Onderzaaten van den Staat zouden volle vryheid van Geweeten en Godsdienst in de Landen van Zyne Majefteit genieten, niet onderworpen zyn aan eenig Geestlyk Gerechtshof, in welk een geval het ook zou mogen weezen, zullende zy in alles wat den Godsdienst aanging, op dezelfde wyze als in Spanje en Frankryk gehandeld worden : terwyl de Onderdaanen van zyne Siciliaanfche Majefteit, ten deezen opzigte, dezelfde vryheden en voordeeien zouden genieten , als die van hunne Catholyke en Allerchristlykfte Majefteiten. Dit Handel-Verdrag, in Oogstmaand gellooten, werd, voor het einde deezes Jaars, door den Koning bekragtigd, die zynen buitengewoonen Gezant