is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Beginnende met [...] 1752 en eindigende met [...] 1758, bevattende het [...] voogdesschap van haare konnglyke hoogheid Anna. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4*8 VADERLANDSCHE

itxvx welke zy, als Voorftanders en Handfmboek, vers der Voorregten, niet konden, noch - mogten , toelaaten. — Wanneer haare KöJ7o*>* mnglyke Hoogheid den voordragt der Afgevaardigden gehoord en gevraagd hadt of' zy afgezonden waren, door de volle Vroedfchap ? nam zy, des wegen de noodige onderrigting bekomen hebbende,verder het woord in deezer voege. ,, Nu, om daar op niet te blyven Haan, zal ik maar komen tot a de zaak zelf, waar over de Heeren my „ komen fpreeken. 't Geen ik gedaan heb „ is gefchied naa rype deliberatie, en, zo. „ ik vermeene, volgens de Privilegiën, de „ Heeren kunnen daar tegen doen dat zy „ goedvinden, en voor god, het Land* „ hunne Stad, en voor hun eigen zeiven $ 5, in goede Confcientie, kunnen verant„ woorden. Men is in een vry Land s „ alwaar zulks is gepermitteerd, en daar „ Juftitie plaats heeft , en te vinden is. „ Terwyl ik hoop en vertrouw , dat de' Heeren van my ook zullen willen den„ ken, dat ik uit geene andere.oorzaaketi „ ïetwets gedaan heb." — De Afgevaardigden gaven, by het affcheid neemen, te verltaan, dat by hunne Zenders geen Eigenbelang het roerzei was;maar alleen het bewaaren van Stads-Voorregten, dit hadthun tot den tegenwoordigen ftap aange, zet- en wat zy verder dien aangaande genoodzaakt zouden worden te doen , zotï uit geene andere oorzaak voortfpruiten „ dan om zich voor alles, en ook voor hunae Burgery, onaanfpreekelyk te IteUen. Zy