Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

te fcherpen , niet alléén; maar, wyl men ,er doorgaands ook nog, min of meer, eene Opheldering of Uitbreiding van den zaaklyken zin in zal aantreffen, (V welk ik, als myn voornaam doel, overal waar de Dichtmaat eene aanvulling of omfchryving van den Text vereifchtte, vooral heb trachten op V oog te houden;) zou het hun tevens eenigzins tot beter verft and der zaaken kunnen opleiden. - dus kon dit Boekje den naarftigen Leerling, by zyne vorderingen in het opzeggen van den Katechismus in profe, of by andere gepafte gelegenheden, ten Prysgifte, en, te gelyky ter aanmoediging ft rekken, ten einde ook dit van buiten te leer en; 't geen hun dan zoo veel te nuttiger en aangenaamer zou zyn als het Rym vrolyker en gemaklyker aanleer d , en minder doorvloeit. — Hoe V zy; myne keus jegens de Stof als zodanig, is juift zo geheel vreemd of byzonder niet: want, behalven dat de Leer van den Katechismus, als de echte leer des Bybels, daar dezelye van fommi^en helaas wel eens te fnood werd gelaftert, overwaardig is, integendeel van anderen (indien mogelyk ) te worden opgeluiftert; en byzonder in een' tyd waarin zy den meeften aanftoot lydt, ook allermeeft, en op allerleië wyze der Jeugd behoord te worden ingefckerpt en fmaaklyk gemaakt : zo hebben vóór my reeds deeze en geene, verftandige en Godvruchtige Mannen in onze Kerk, hun Dichtvermogen aan zulk eene gewigtige ftoffe ten kofte gelegt: —

0 m

Sluiten