is toegevoegd aan uw favorieten.

Tweede proeve voor bejaarder leerlingen, ter beantwoording der catechetische vraagen, opgesteld door [...] Jan Mulder.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de Staaten des Verlosfers, 1^5

te drinken , hem de Schriftuur te hooren verklaaren, hen beilraffen, hen beloften en beveelen geeven, en hem te zien ten hemel vaaren, terwyl de engelen, die daar tegenwoordig waren, hen zeiden, dat die Jefus, dien zy hadden zien ten hemel vaaren, eens van daar zou wederkomen , gelyk zy hem gezien hadden opvaaren. Dit alles nu kan geen droom , geene fpeeling van eene enkele inbeelding zyn geweest. Dan 2. Zyn zy mogelyk ondeugend genoeg geweest, om de wereld te bedriegen? Maar de plegtigheid , waar mede zy hun getuigenis afleggen , is van het zelfde gewigt, als de allerplegrigtle eeden. Zy getuigen het in den naam van Godt, en beroepen zig op Gods vierfchaar. Niets is billyker, als dat aan hun getuigenis geloof gegeeven worde. Want het is niet te vermoeden , dat iemand uic kortswyl door eene plegtige aanroeping van Gods naam zig alle de grarnfchap van Godc zal op zig laaden. Wel is waar , dac 'et nieineedige menfchen gevonden worden. Dan dat neemt dog de agting niet weg, die men overal voor eeden heefc, welke naar regten gedaan worden. Ik voor my wantrouw nooic aan een eed, als in blykbaare daaden of wegens wettige agterdogt. Nu eisch ik geen meerder gunst voor de Apostelen, als men in gelyke omftandigheden heefc voor andere menfchen.'

Deefe getuigen van de opftanding van Jefus fpreeken niet van een zaak , die in een verafgelegen land gebeurt en langen tyd geleden was. Dan had men reden om te twyfelen. De zaak is hier geheel anders. De Apostelen leggen hun getuigenis in die plaats af, daar zy zeggen, dat de zaak gebeurt is. En toen zy daar van fpraken, was de zaak, gelyk zy zeiden, zo even gebeurc.

N 3 Daar