Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de Ampten des Verlosfers. 221

een Propheet , Hoogepriester en Koning, gelyk dan ook in het O. T. zulke perfonagien doorgaans gezalft wierden, zo moeten wy het arnpt van Christus in 't algemeen als drievoudig aanmerken , zynde hy Propheet, Hoogepriester en Koning.

370. V. Bewys, dat Christus een Propheet is!

A. Deut. 18. 15. zege Mofes tot Israël: Eenen propheet als my zal de Heere uw Godt u verwekken uit u en uit uwe broederen. Na dien zult gy booren. En Luc. 24. 19 zeggen de twee jonsreren, die na Emmaus gingen: Jefus van Nazaretb was een propheet, magtig van daaden en woorden voor Godt en al hét volk.

371. V. Wat voor menfchen waren de Propheeten? A. Perfoonen , door Godt onmiddelbaar gezonden, om zynen wil aan de menfchen bekend te maaken.

372. V. Waar in beftond het Propheetisch Ampt van

Christus?

A. i.Daar in, dat hy de zaligmakende waarheden duidelyk en overtuigend voordroeg; en vermits zyne wonderen zeer veel toegebragt hebben tot overtuiging der menfchen en Christus ook met dat oogmerk defelve deed , reken ik tot zyne Propheetisch Ampt 2. zyne wonderen ; waar by men nog einuelyk voegen kan 3. zyne voorzeggingen,

373. V. Was Christus eene nieuwe wetgeever?

A. IN'een. Joh. 1. 17. De wet is door Mofes gegeeven, de genade en waarheid is door Jefus Christus geworden.

374. V. Heeft Christus ons alles geleert, wat wy om

zalig te worden weeten moeten? A. Ja. Joh. 12. 49. 50. zegt Christus zelve: Ik heb van my zeiven niet gefproken, maar de Vader, die my gezonden heeft, die beeft my een gebod gegeeven, wat ik doen en fpreeP 5 " ken

Sluiten