is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaten schriften van wylen den heer staats-raad Von Schaaps-kop.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2o Onvolkomen Stukken van den Heer

lyk, wanneer wy, op 't allerflerkfte, hunne fchandelyke werken, grondregulen enz. zoeken den bodem in te flaan. — „ Der zaa-

„ ken vyand , der menfchen vrind!" -

zegt een oud waarachtig fpreekwoord.

Door uitwendige christelyke goede werken, moet men de achting des volks, zich zoeken waardig te maaken. Die van den Hemelfchen Vader, met aardfche goederen, rykelyk gezegend is, vergeete vooral niet, de kerken te begiftigen. Altaaren te bekleden , en in 't openbaar de onderhouding der armen te onderfteunen. Met andere armen en bedelaars, die in de huizen fluipen , en ons allerlei klaagliederen , als over 't bezwaar van een huis vol hongerige en naakte kinderen, over de duuren tyd, en foortgelyke Litanyen, op de erbarmenswaerdigfte wyze , voorzingen , moet men voorzichtig te werk gaan. Men plagt dezulke fchaamachtige of eerzuchtige armen te noemen, dan het heeft meenigmaal zyn reden , waarom zy zich moeten fchaamen. Eerst moet men zeer naauwkeurig naarvorfchen of ze onze liefdegift, wel waardig zyn, en zulke omlopers, in plaats van iets te geven , braaf de waarheid zeggen , en hen daarmeede gezegend, laaten afzakken.

Ze-