is toegevoegd aan je favorieten.

Getrouw en naauwkeurig verhaal, van den oorsprong, den voortgang en de gevolgen van de ontstaane beweegingen, in de herstelde Luthersche gemeente, binnen Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 83 )

fchouwd worden, en die zy, door Gods Vaderlyke goedheid, uit zulke geringe beginfelen, binnen zulk eenen korten tyd, tot zulk eene verbaazende hoogte hadden zien ftygen, verder .nuttig te zyn , bepaalde hun befluit. En hoe konden ze ook andere drangredenen hebben, daar ze, uit eene derdehalf jaarige ondervinding, geleerd hadden, hoe moeijeïyk en Jas tig het Ampt van Voorftandcrs eener, geheel nieuwe, groote Gemeente was, waar nog alles moet geregeld worden , en waar zo veel te regelen valt, en waar men, niet zelden, met misduiding van de beste en beilzaamfte maatregelen en met ondank beloond word? Zy zouden dus gaarne het bewind geheel en al aan anderen overgedraagen, en tot hunne voorige rustige en fb'lle levenswyze terug gekeerd hebben , indien zy hun gemak of hun eigen voordeel geraadpleegd, en niet naar den wenseh der waardigften en besten hunner Gemeente gezien hadden. Maar, bier by kwam nog eene andere drangreden. In de toenmaalige 'omftandigheden , waarin de Gemeente zich bevond, zou het wraakbaare onverfchilligheid, omtrend de eigenlyke belangens van Kerk en Gemeente, zou het waare ondankbaarheid tegen zo veele braave Leden derzelver, die hun met derzelver vertrouwen vereerden , geweest zyn, indien ze, juist in dat tydftip, zich het verder bellier onttrokken en alle waardige Leden, ja de geheele Gemeente, ten prooi gelaaten hadden van die woelzieke en onrustige menfchen, van geheel andere grondbeginfelen, die hun zogteq te verdringen, en die het om 't