Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8 )

der valsch genoemde vredelievenden—de zo deer* Jyk gefchonde en bedorve broederliefde en derzelver zo fchandelyk veronagtzaamde beminnelyke pligten — de onverzadelyke twiften, oorlogen en vegteryen , met bitterheid, met wapenen, met geweld gevoerd binnen de muuren der Gods kerk en hoe dit van weerszyden werd betaald gezet. Wie zig dit alles indagtigd en de verflimmering der tyden zig te binnen brengt zal zig verwonderen over eene meerdere en alles te boven ftygerende fnoodheid van de vyanden der Waarheid welke zig zelve een voorbeelig recht aanmatigen tot deftoutfte beflisfingen der duifterfte Leerftukken — tot eene toomelooze losbandigheid van maar alles te gevoelen, en dit, met den naam van Fryhcid en verlichting te beftempeien, waar door de grondzuilen van den Godsdienft ondermynd — de Geloofftukken vervalscht — de gezonde Leer van Jezus Godheid vyandelyk verwoest en door het invoeren van de gedrochtelykfte gevoelens den zuiveren Godsdienft: in haar vleklooze eer gefchonden en verdorven word. En gave God, dat in onze zogebynaamde Verligter, befchaafder en kiesfcher Eeuw, de onfterfFelyke naam zo wel van Calvyn als Luther niet gefchandvlektwerd, door de dartele vernuften, welke, van den fchoonen

Gods-

Sluiten