Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÏO VOORBEREIDENDE AENMERKINCSEN,

moeten raedpleegen, zyn de rede en de openbaering; veronderfteld zynde, dat 'er in de daed zodaenig eene aen het menschdom gegeeven zy. De eerfte zal ons, in het befchouwen van den natuurlyken, en de andere van den geopenbaerben Godsdienst tot leidsvrouw dienen (*).

O Inmiddels heb ik by voorraed aentemerken, dat het voor ons Christenen , die van onze vroege jeugd aen het verheeven onderwys van het Christendom gewoon zyn , zeer moeilyk en zelf onmogeiyk zy, om de grenzen van den iVa. tuurlyken en Geopenbaerden Godsdienst te bepaelen, dat is te zeggen, om juist te beflisfcben, welke zaeken wy door de Rede weeten , en welke wy aen de Openbaering te danken hebben. Wy zouden ons jammerlyk vergisfen en aen de eer der Openbaering zeer veel te kort doen , wanneer wy ons verbeeldden , dat alles , het welk wy, in de Zaemenflellen onzer Wysgeeren van den Natuurlyken Godsdienst , aentreffen , de vruchten waere van het recht gebruik onzer verftandige vermogens : want een ieder, die „ van zyne kindsheid af de gronden der Christelyke Religie ,, ingezogen, en te gelyk zich met alle zyne vermoogens op „ de rede toegelegt heeft, voegt de kennis van God en „ Goddelyke zaeken, hem door de Heilige Schriften aen de „ hand gegeven, zo gepast zaemen met die dingen, dewel-

ke hy alleen kent door de rede, dat hy eindelyk zich zel„ ven verbeeldt, dat alles alleen door behulp van redenerin„ gen gevonden te hebben." j. j. zimmer man de voortreftlykheid van den Christelyken Godsdienst vergeteeken met de Plü-

lo/ophie van Socrales §. 2. p. 6. Ik heb deze aenmerking

in myne Voordeden tan den Godsdienst 2 D. I St. p. 6i. —■ naeder aengedrongen, en in het vervolg zal ik gelegenheid vingen liaer, in eenige byzonderheden, verder te bevestigen.

EER-

Sluiten