Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1-8 VAN DEN NATUURLYKEN

hebben ; in dezen zin hebben wy een en* kelvouwig en tevens een volkoomen denkbeeld van licht , lengte, beweging enz. Maer met dit alles , 'er zyn geene denkbeelden , welke eigenlyk en in den vollten zin volkoomen kunnen genaemd worden, naerdien 'er niets is , het welk wy , ten aenzien van alle deszelfs delen , volmaektelyk kennen. In den allereigenlykften zin derhal.ven zyn alle onze denkbeelden onvolkoomen,

Wanneer een denkbeeld aen het voorwerp beantwoordt , is het een waer, en wanneer het 'er niet aen beantwoordt, een valsch denkbeeld.

Deze Denkbeelden zyn de eerfte beginfelen van onze menfchelyke kennis , en de voorwerpen , omtrent welke ons verftand werkzaem is: want zonder Denkbeelden kunnen wy niets verltaen, niets begrypen. Dan met dit alles, # zyn 'er eenige kundigheden , van' welke wy geene Jiellige vertegenwoordiging in ons verftand hebben. Hiertoe behooren zulke kundig-

heeden , aen welke geen zaekelyk voorwerp kan beantwoorden, als by voorbeeld niets , ontkenningen, betrekkingen enz. Het geheele begrip , het welk wy van deze zaeken hebben, beftaet alleen in de vergelyking van daedelyke voorwerpen , van

welke wy Jtellige denkbeelden hebben.

Hier-

Sluiten