Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$ O O-S DIENST. I. BOEK. 223

verftand beperkt is,, vooral omdat wy , by opvolging, voortduuren en werkzaem zyn. Dit maekt, dat wy geen ftellig en onderfcheiden denkbeeld hebben , noch hebben kunnen, van de wys op welke God, in welken geene opvolging van tyd en denkbeelden plaets heeft, door eene eenige en eenvouwige. daed de waereld heeft voortgebracht.

'Er is 'er , die zich beyvert hebben , om deezen knoop te ontbinden (V). Maer hunne poogingen zyn onvoldoende en vruchteloos geweest. Ik berust alleen en volkoomen in de bekrompenheid van ons verftand. Deeze twee ftellingen ftaen vast, dat God onveranderlyk zy , en dat hy aen de waereld het beftaen gegeeven hebbe. Het een en ander hebben wy , tot volle overtuiging beweezen ; maer hoe deeze beide ftellingen met elkander te vereffenen zyn, kan ik niet begrypen, omdat ik geene bevatting heb van een beftaen zonder opvolging. En dit onbegrypelyke des verbands tusfchen twee beweezene ftellingen, vernietigt geenszins de waerheid van zulke -ftellingen, of van ééne derzelver. Zulke Qnbegrypelyke dingen ontmoeten wy, in de

(V) baile DiB. Hij}. Crit. zarabella letr. H. toiatT Oog. Rat. p. 785. — tdit. tertia.

I. DEEL.

Sluiten